EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Thông tin cho cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Chốt danh sách phát hành thêm cổ phần từ nguồn cổ tức 2014 và 2015

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012 vào ngày 25/03/2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012 vào ngày 25/07/2013

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 18/04/2013

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011 vào ngày 15/10/2012

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011 từ ngày 16/07/2012

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

FCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010 từ ngày 01/11/2011

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 từ ngày 08/08/2011

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Ngày 22/04/2011, FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

FCC chi trả cổ tức đợt 2/2009 vào ngày 27/09/2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

FCC chi trả cổ tức đợt 1/2009 vào ngày 26/05/2010

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Văn phòng công ty vào ngày 27/04/2010 .

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

FCC chia cổ tức đợt cuối năm 2008 và cổ tức chưa chia 2006-2007

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2009

FCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 16/05/2009.

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Ngày 20/12/2008 Hội đồng Quản trị Công ty Giám định và Khử trùng FCC đã ra thông báo về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008.

Thông báo chia cổ tức phần còn lại năm 2007

Hội đồng quản tri FCC quyết định chia cổ tức phần còn lại năm 2007.

Tạm ứng cổ tức 2006-2007

Tạm ứng cổ tức 2006-2007 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008

 

  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang