EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2012

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Qúy cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC kính mời các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian:  8h00 ngày 28/04/2012 (Dự kiến nửa ngày)

Địa điểm:  Hội trường Lầu 5, Toà nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp. HCM

Ngày chốt danh sách:  10/04/2012

Nội dung Đại hội: Ngoài nội dung báo cáo công việc hàng năm, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015. Đề nghị Qúy cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử theo các tiêu chuẩn và điều kiện tại Điều lệ của công ty hoặc Quy chế bầu cử, ứng cử. Đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức hành chính (ĐT 08.39101413 hoặc Fax: 08.38290202) để biết thêm chi tiết.

Kính mong Qúy cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công.

                                                 TM. Hội đồng Quản trị

                                                        Chủ tịch Trần Phương (Đã ký)Các bài khác

Thông báo chia cổ tức phần còn lại năm 2007

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2009

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

Tạm ứng cổ tức 2006-2007

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang