EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011


Số 035/2012/TB-FCC                                 Tp. HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC đã được thông qua ngày 31/03/2006.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/04/2012.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị công ty

THÔNG BÁO

(Chia cổ tức đợt 2 năm 2011)

Điều 1: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thực hiện chi cổ tức đợt 2 của kết quả hoạt động năm 2011 với mức 1.480đồng/cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 01 tháng 10 năm 2012 và thực hiện việc chi cổ tức từ ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Điều 3:  Phòng Tài chính Kế toán tổ chức thực hiện thông báo này.

                                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                            Trần Phương (đã ký)Các bài khác

Thông báo chia cổ tức phần còn lại năm 2007

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2009

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

Tạm ứng cổ tức 2006-2007

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang