EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013


Số 193/2015/QĐ-FCC                                                Tp. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC đã được thông qua ngày 31/03/2006.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/05/2015.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị công ty

QUYẾT ĐỊNH
(Chia cổ tức đợt 3 năm 2013)

Điều 1: Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC thực hiện chia cổ tức đợt 3 của kết quả hoạt động năm 2013 với mức 1.500 đồng/cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 15 tháng 12 năm 2015 và thực hiện việc chia cổ tức từ ngày 20 tháng 12 năm 2015.

Điều 3: Phòng Tài chính Kế toán tổ chức thực hiện thông báo này.

                                                                                                CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                               Trần Phương (đã ký)Các bài khác

Thông báo chia cổ tức phần còn lại năm 2007

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2009

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

Tạm ứng cổ tức 2006-2007

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang