EnglishBản tin FCC
Tin kinh tế
Thông tin cho cổ đông
Tuyển dụng
Hoạt động chứng nhận
Công trình tiêu biểu

 
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ


Xem Thông báo bản gốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/07/2016

 

THÔNG BÁO
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

 

Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC xin thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức năm 2014, 2015 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/08/2016

2- Lý do và mục đích:  Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 07 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng với một số nội dung như sau:

  • Phát hành thêm 500.000 cổ phần phổ thông để mua thiết bị thử nghiệm.
  • Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận chưa chia cổ tức năm 2014 và 2015 là 4.690.000.000 đồng tương ứng 469.000 cổ phần. Số cổ phần này được chia với tỷ lệ 100 cổ phần hiện hữu sẽ được nhận thêm 67 cổ phần phát hành thêm.
  • Bán 31.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần cho Công đoàn công ty (cổ đông hiện hữu) .

3- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi công ty thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4- Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty, 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                Trần Phương
                                                                                                    (đã ký)Các bài khác

Thông báo chia cổ tức phần còn lại năm 2007

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2009

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1/2009

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2/2009

Thông báo chia cổ tức đợt cuối năm 2008

Tạm ứng cổ tức 2006-2007

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2010

Thông báo cấp lại 03 Sổ cổ đông bị mất

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2011

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Thông báo mất sổ cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 3 năm 2013

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016


  Trang chủ     Dịch vụ     Hỗ trợ     Tin tức     Về chúng tôi     Liên hệ     Đăng nhập  

Về đầu trang